Çumra Ges

Tesis 1165,71 Kwp/990 Kwe kurulu güce sahiptir. Tesis 15.11.2019 tarihinde işletmeye alınmıştır. Enerji üretiminde verimliliği sağlamak ve Babaoğlu Prefabrik ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Projenin yıllık enerji üretimi ülkemize ve Babaoğlu Prefabrik'e katkısı 1.896,221  kWh'dır. Bu tesiste Babaoğlu Prefabrik enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra fazla üretim miktarını şebekeye vererek yerli enerji üretimine katkıda bulunmaktadır.

1 Yılda:

711 ton CO2 salınımı engelleniyor

14220 ağaç dikimine eşdeğer

1200 hanenin elektrik ihtiyacı

Enerji Nedir?
Enerjiye olan ihtiyaç, dünyadaki nüfus artışı ile teknolojinin gelişimi sebebiyle gün geçtikçe artmaktadır. Son zamanlarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, alternatif yakıt seçeneklerinin uygulanabilirliği, enerji kullanımından dolayı meydana gelen çevre sorunları ve bunlar için üretilen çözümler, dünya enerji gündeminde sıkça yer almaktadır.

Dünya ülkeleri, 1973 yılında ortaya çıkan petrol krizi sonrasında enerjinin önemini daha iyi anlamaya başlamışlardır. Petrol krizi sonrasında çeşitli ülkelerde enerji kaynaklarını çeşitlendirme ile alternatif enerji kaynakları kullanımı konularında gelişimler ortaya çıkmıştır. Enerji ithal eden ülkeler, enerjinin sürdürülebilir kullanımı noktasında farklı politikalar oluşturmuşlardır. 2000’li yıllarda ise alternatif enerji arayışları hız kazanmıştır. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bu enerji, kendini sürekli yenileyebilme özelliğine sahiptir. Kendini yenileyebilme özelliği, yenilenebilir enerjiyi diğer enerjilerden ayırmaktadır. Doğal şekilde kendini yenileyebilen yenilenebilir enerji, tükenmemektedir. Yenilenebilir enerji, çevreye zararı azaltmaktadır. Şöyle ki bu enerjilerle çevreye zarar veren karbon salınımı azaltılmaktadır. Ayrıca yerli kaynak olan yenilenebilir enerji, ithal kaynaklara ihtiyacı ve doğal olarak dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Bu sebepledir ki yenilenebilir enerji, ülkeler açısından oldukça önem taşımaktadır.
Dünyada var olan en önemli enerji kaynağı Güneş’tir. Madde ve enerji akışlarını, güneş enerjisi sağlamaktadır. Kömür, petrol ve doğalgazdan oluşan fosil yakıtlar, güneş enerjisinin şekil değiştirmiş halleridir. Bu sebeple Güneş, en önemli enerji kaynağıdır.

Aşağıda yenilenebilir enerji çeşitleri ve bunların kaynakları listelenmektedir.
Buna göre;
Yenilenebilir Enerji Çeşitleri ve Kaynakları

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasına yardımcı olmuştur. Böylece dünyada yenilenebilir enerji üretim kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 yükselerek, 2 bin 378 GW’a ulaşmıştır. Bu durumda Dünya genelinde tüketilen enerjinin %26’si yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesine en büyük katkı, geçen yıl ilave edilen 100 GW’lık güneş enerjisi kurulu gücüyle sağlanmıştır. Böylelikle, küresel güneş enerjisi kurulu kapasitesi söz konusu dönemde 505 GW’a ulaşmıştır. Halen fosil yakıtlara olan talep yüksekse dahi ilerleyen zamanlarda fosil yakıtlara olan talepte düşüş beklenilmektedir. Ülkemiz de ülkeler arasındaki gelişime katılarak yenilenebilir enerji alanında yenilikler gerçekleştirmektedir.

2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ülkemiz yenilenebilir enerji kurulu gücü 90.720 MW'a ulaşmıştır.
2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 31,4’ü hidrolik enerji, yüzde 28,6’sı doğal gaz, yüzde 22,4’ü kömür, yüzde 8,1’i rüzgâr, yüzde 6,2’si güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal ve yüzde 1,7’si ise diğer kaynaklar şeklindedir.

Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 (Watt/metrekare) değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

GEPA’ya göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2741 saattir. Ortalama gelen güneş enerjisi miktarı ise 1527 kWh/m2 -yıl’dır. Hem enlem değeri hem de rutubetli olması sebebiyle en az ışınım alan bölge Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’dir. Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi, Karadeniz’e göre biraz daha iyi durumdadır. Güney Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri orta derecede ışınım almaktadır. Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ışınım değerleri iyi bölgelerdir. Güney Doğu Bölgesi’nin sağ en alt ucu ışınım değerleri en iyi olan bölgemizdir. Sert ve soğuk iklime sahip bu yer kışın en fazla ışınım alan yerdir. Rakım yüksektir. Havadaki su buharı, yağmur ve kar şeklinde yoğuşmakta ve atmosfer daha berrak olup ışınımın engellenmesi en az seviyede olmaktadır. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli açısından en zengin bölgeleri VanHakkâri bölgesi ve Batı Akdeniz Bölgesi’dir. Global radyasyon değerinin en yüksek olduğu yıl içi süre Haziran ayına aittir. Aylık bazda ortalama günlük ışınım şiddeti 4,18 kWh/m2 gün’dür. Güneşlenme süresinin en yüksek olduğu yıl içi süre Temmuz ayına aittir. Aylık bazda ortalama günlük güneşlenme süresi 7,49 saat/gün’dür

TÜRKİYE Güneşlenme Süreleri (Saat)

TÜRKİYE Global Radyasyon Değerleri (KWh/m2-gün)


Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı
Güneş enerjisinden faydalanmak adına geliştirilen uygulamalar yöntem, malzeme ve teknolojik düzey olarak çeşitlilik göstermekle birlikte temelde iki ana gruba ayrılabilir;
Isıl güneş teknolojileri ve FV güneş teknolojileri.
Isıl güneş teknolojileri; güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştürüldüğü teknolojilerdir. Elde edilen ısı enerjisi direkt olarak kullanıldığı gibi, dolaylı yoldan elektrik üretiminde de kullanılabilir.
FV güneş teknolojileri; güneş enerjisinin direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğü teknolojilerdir.

FV Güneş Enerjisi Santralleri

PV sistemler, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir. Sistemin temel yapı bloğu PV hücrelerdir. PV hücreleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Birden fazla sayıdaki güneş hücresinin birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilmesiyle gerilimi ve dolayısıyla güç çıkışını artırmak mümkündür.

Bu yapıya PV modül adı verilmektedir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak birkaç W’tan MW’lara kadar büyüklükte üretim sistemleri kurulabilir. Çeşitli PV modüllerinin, sırasıyla, gerilimi ve/veya akımı artırmak için seri ve/veya paralel olarak bağlanmasıyla güneş ışınlarının etkisiyle elektrik akımının yaratıldığı ana yapı olan PV paneli oluşturulmaktadır. Ardından, PV sistem dengeleyicileri (balance of system) olarak isimlendirilen modül haricindeki diğer sistem elemanları sisteme dâhil edilmektedir.

İnvertör modül de doğru akımla (DC) üretilen elektriği alternatif akıma (AC) çevirmektedir. Üretilen elektrik ya enerji depolama aygıtlarıyla daha sonra kullanılması amacı ile depolanmakta yada doğrudan şebekeye verilmektedir. Sistemin bağlantılarını sağlayan diğer sistem dengeleyici unsurlar; kablolar, bağlantı elemanları, devre anahtarları (şalterler), kablo bağlantı kutuları, elektrik sigortalarından oluşmaktadır.